Thống kê KQXSMB theo tháng - Thống kế giải đặc biệt miền Bắc theo tháng

-->
Xem thống kê theo: Năm 2023 - Năm 2022 - Năm 2021 - Năm 2020 - Năm 2019 - Năm 2018 - Năm 2017 -

Bảng đặc biệt miền Bắc theo tháng

Xem thống kê giải đặc biệt tháng 9

Năm Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2023
61379
Tổng: 6
06380
Tổng: 8
31186
Tổng: 4
08811
Tổng: 2
06367
Tổng: 3
15269
Tổng: 5
49956
Tổng: 1
13676
Tổng: 3
35252
Tổng: 7
35902
Tổng: 2
63768
Tổng: 4
73132
Tổng: 5
56650
Tổng: 5
59722
Tổng: 4
13720
Tổng: 2
11724
Tổng: 6
22365
Tổng: 1
43104
Tổng: 4
50925
Tổng: 7
40303
Tổng: 3
52566
Tổng: 2
22714
Tổng: 5
76922
Tổng: 4
2022
69488
Tổng: 6
03138
Tổng: 1
47153
Tổng: 8
62111
Tổng: 2
01548
Tổng: 2
44816
Tổng: 7
51169
Tổng: 5
75743
Tổng: 7
01293
Tổng: 2
17535
Tổng: 8
99951
Tổng: 6
55448
Tổng: 2
21776
Tổng: 3
66581
Tổng: 9
87354
Tổng: 9
48715
Tổng: 6
55890
Tổng: 9
14894
Tổng: 3
62198
Tổng: 7
50221
Tổng: 3
44823
Tổng: 5
76777
Tổng: 4
79436
Tổng: 9
08154
Tổng: 9
59509
Tổng: 9
93712
Tổng: 3
77390
Tổng: 9
41946
Tổng: 0
92129
Tổng: 1
89651
Tổng: 6
2021
74627
Tổng: 9
77764
Tổng: 0
11660
Tổng: 6
29855
Tổng: 0
17061
Tổng: 7
87728
Tổng: 0
10765
Tổng: 1
14938
Tổng: 1
63724
Tổng: 6
04529
Tổng: 1
26654
Tổng: 9
23349
Tổng: 3
95548
Tổng: 2
32159
Tổng: 4
04965
Tổng: 1
12093
Tổng: 2
35330
Tổng: 3
93901
Tổng: 1
45957
Tổng: 2
74019
Tổng: 0
16083
Tổng: 1
53873
Tổng: 0
11534
Tổng: 7
51678
Tổng: 5
92408
Tổng: 8
21694
Tổng: 3
73011
Tổng: 2
03234
Tổng: 7
76477
Tổng: 4
45811
Tổng: 2
2020
62557
Tổng: 2
45148
Tổng: 2
80180
Tổng: 8
15580
Tổng: 8
52085
Tổng: 3
01993
Tổng: 2
13853
Tổng: 8
22022
Tổng: 4
88000
Tổng: 0
81320
Tổng: 2
16129
Tổng: 1
51880
Tổng: 8
28463
Tổng: 9
32489
Tổng: 7
23030
Tổng: 3
89582
Tổng: 0
04170
Tổng: 7
20290
Tổng: 9
54004
Tổng: 4
05042
Tổng: 6
68757
Tổng: 2
87486
Tổng: 4
97711
Tổng: 2
87082
Tổng: 0
98018
Tổng: 9
17069
Tổng: 5
37546
Tổng: 0
96331
Tổng: 4
59323
Tổng: 5
64268
Tổng: 4
2019
61697
Tổng: 6
40725
Tổng: 7
91254
Tổng: 9
41784
Tổng: 2
30051
Tổng: 6
58517
Tổng: 8
97616
Tổng: 7
44868
Tổng: 4
52783
Tổng: 1
82811
Tổng: 2
53841
Tổng: 5
75717
Tổng: 8
82182
Tổng: 0
81843
Tổng: 7
42303
Tổng: 3
03797
Tổng: 6
86201
Tổng: 1
10846
Tổng: 0
80620
Tổng: 2
02376
Tổng: 3
71778
Tổng: 5
03074
Tổng: 1
92329
Tổng: 1
33024
Tổng: 6
87259
Tổng: 4
83657
Tổng: 2
98278
Tổng: 5
59416
Tổng: 7
37124
Tổng: 6
91964
Tổng: 0
2018
48319
Tổng: 0
19640
Tổng: 4
52049
Tổng: 3
64308
Tổng: 8
93788
Tổng: 6
00964
Tổng: 0
49197
Tổng: 6
66915
Tổng: 6
24453
Tổng: 8
51845
Tổng: 9
50040
Tổng: 4
81156
Tổng: 1
45562
Tổng: 8
21588
Tổng: 6
59077
Tổng: 4
32963
Tổng: 9
93143
Tổng: 7
91720
Tổng: 2
96177
Tổng: 4
03096
Tổng: 5
31221
Tổng: 3
29578
Tổng: 5
12662
Tổng: 8
69569
Tổng: 5
69654
Tổng: 9
49222
Tổng: 4
14915
Tổng: 6
79356
Tổng: 1
08030
Tổng: 3
68455
Tổng: 0
2017
22989
Tổng: 7
05731
Tổng: 4
95371
Tổng: 8
79857
Tổng: 2
70059
Tổng: 4
34369
Tổng: 5
50363
Tổng: 9
00730
Tổng: 3
41715
Tổng: 6
37993
Tổng: 2
08819
Tổng: 0
76795
Tổng: 4
64060
Tổng: 6
42140
Tổng: 4
66956
Tổng: 1
38485
Tổng: 3
94612
Tổng: 3
58601
Tổng: 1
68546
Tổng: 0
07873
Tổng: 0
89470
Tổng: 7
10587
Tổng: 5
18770
Tổng: 7
26652
Tổng: 7
91239
Tổng: 2
35043
Tổng: 7
62777
Tổng: 4
78296
Tổng: 5
56766
Tổng: 2
99334
Tổng: 7
2016
94102
Tổng: 2
76320
Tổng: 2
04829
Tổng: 1
14716
Tổng: 7
22187
Tổng: 5
47831
Tổng: 4
19416
Tổng: 7
39005
Tổng: 5
32801
Tổng: 1
35812
Tổng: 3
04507
Tổng: 7
68724
Tổng: 6
99709
Tổng: 9
96332
Tổng: 5
11538
Tổng: 1
13850
Tổng: 5
54005
Tổng: 5
85300
Tổng: 0
95167
Tổng: 3
67317
Tổng: 8
76294
Tổng: 3
24509
Tổng: 9
21533
Tổng: 6
29506
Tổng: 6
47190
Tổng: 9
75466
Tổng: 2
19291
Tổng: 0
10665
Tổng: 1
65071
Tổng: 8
06570
Tổng: 7
2015
10689
Tổng: 7
55897
Tổng: 6
86669
Tổng: 5
99001
Tổng: 1
40389
Tổng: 7
34803
Tổng: 3
20180
Tổng: 8
47743
Tổng: 7
81894
Tổng: 3
60043
Tổng: 7
39208
Tổng: 8
72771
Tổng: 8
87653
Tổng: 8
73292
Tổng: 1
36312
Tổng: 3
58642
Tổng: 6
80834
Tổng: 7
63514
Tổng: 5
26997
Tổng: 6
40031
Tổng: 4
08304
Tổng: 4
84120
Tổng: 2
20433
Tổng: 6
52117
Tổng: 8
67847
Tổng: 1
92987
Tổng: 5
49047
Tổng: 1
97561
Tổng: 7
94489
Tổng: 7
77432
Tổng: 5
2014
61809
Tổng: 9
71548
Tổng: 2
19342
Tổng: 6
86390
Tổng: 9
89997
Tổng: 6
14510
Tổng: 1
95004
Tổng: 4
70121
Tổng: 3
24077
Tổng: 4
75090
Tổng: 9
51987
Tổng: 5
23832
Tổng: 5
57052
Tổng: 7
42136
Tổng: 9
46745
Tổng: 9
22951
Tổng: 6
97389
Tổng: 7
39122
Tổng: 4
60804
Tổng: 4
23315
Tổng: 6
26443
Tổng: 7
03334
Tổng: 7
18320
Tổng: 2
75935
Tổng: 8
49293
Tổng: 2
08111
Tổng: 2
92386
Tổng: 4
14624
Tổng: 6
26001
Tổng: 1
50800
Tổng: 0
2013
71955
Tổng: 0
81661
Tổng: 7
07046
Tổng: 0
96157
Tổng: 2
31593
Tổng: 2
27101
Tổng: 1
42609
Tổng: 9
51200
Tổng: 0
22482
Tổng: 0
09079
Tổng: 6
04474
Tổng: 1
87404
Tổng: 4
97705
Tổng: 5
03950
Tổng: 5
93385
Tổng: 3
71286
Tổng: 4
71961
Tổng: 7
90428
Tổng: 0
63090
Tổng: 9
48439
Tổng: 2
59735
Tổng: 8
63978
Tổng: 5
82802
Tổng: 2
28251
Tổng: 6
68014
Tổng: 5
78741
Tổng: 5
08025
Tổng: 7
86810
Tổng: 1
27245
Tổng: 9
47648
Tổng: 2
2012
17223
Tổng: 5
36146
Tổng: 0
14271
Tổng: 8
73943
Tổng: 7
26558
Tổng: 3
09666
Tổng: 2
27841
Tổng: 5
65632
Tổng: 5
71932
Tổng: 5
52499
Tổng: 8
53809
Tổng: 9
61114
Tổng: 5
00460
Tổng: 6
72701
Tổng: 1
89215
Tổng: 6
48799
Tổng: 8
61498
Tổng: 7
57675
Tổng: 2
43850
Tổng: 5
50568
Tổng: 4
88774
Tổng: 1
47921
Tổng: 3
23673
Tổng: 0
89544
Tổng: 8
93919
Tổng: 0
83176
Tổng: 3
56836
Tổng: 9
45576
Tổng: 3
81518
Tổng: 9
93665
Tổng: 1
2011
94392
Tổng: 1
26844
Tổng: 8
62326
Tổng: 8
16584
Tổng: 2
07463
Tổng: 9
87497
Tổng: 6
55485
Tổng: 3
54446
Tổng: 0
38335
Tổng: 8
07959
Tổng: 4
80285
Tổng: 3
35221
Tổng: 3
56462
Tổng: 8
48722
Tổng: 4
18659
Tổng: 4
21205
Tổng: 5
38972
Tổng: 9
02959
Tổng: 4
95219
Tổng: 0
71463
Tổng: 9
04644
Tổng: 8
67072
Tổng: 9
27664
Tổng: 0
92365
Tổng: 1
30803
Tổng: 3
76474
Tổng: 1
59586
Tổng: 4
57617
Tổng: 8
17425
Tổng: 7
93960
Tổng: 6
2010
91206
Tổng: 6
66462
Tổng: 8
37739
Tổng: 2
33602
Tổng: 2
72060
Tổng: 6
47636
Tổng: 9
47799
Tổng: 8
16308
Tổng: 8
84973
Tổng: 0
38807
Tổng: 7
30920
Tổng: 2
81000
Tổng: 0
68872
Tổng: 9
28258
Tổng: 3
94005
Tổng: 5
46292
Tổng: 1
73045
Tổng: 9
83100
Tổng: 0
36272
Tổng: 9
85865
Tổng: 1
28192
Tổng: 1
75824
Tổng: 6
32187
Tổng: 5
42793
Tổng: 2
77066
Tổng: 2
41119
Tổng: 0
60640
Tổng: 4
75197
Tổng: 6
37192
Tổng: 1
96964
Tổng: 0
2009
35847
Tổng: 1
25442
Tổng: 6
95428
Tổng: 0
53302
Tổng: 2
33115
Tổng: 6
99703
Tổng: 3
15152
Tổng: 7
43382
Tổng: 0
38989
Tổng: 7
69074
Tổng: 1
93124
Tổng: 6
04525
Tổng: 7
93546
Tổng: 0
34439
Tổng: 2
53621
Tổng: 3
40002
Tổng: 2
16555
Tổng: 0
96996
Tổng: 5
93561
Tổng: 7
64053
Tổng: 8
87262
Tổng: 8
20356
Tổng: 1
07466
Tổng: 2
83610
Tổng: 1
02248
Tổng: 2
20801
Tổng: 1
50666
Tổng: 2
54897
Tổng: 6
66147
Tổng: 1
13173
Tổng: 0
2008
26860
Tổng: 6
35425
Tổng: 7
13258
Tổng: 3
43122
Tổng: 4
32978
Tổng: 5
24438
Tổng: 1
25511
Tổng: 2
17326
Tổng: 8
71052
Tổng: 7
85414
Tổng: 5
40698
Tổng: 7
15784
Tổng: 2
03844
Tổng: 8
07439
Tổng: 2
58432
Tổng: 5
73122
Tổng: 4
99506
Tổng: 6
34978
Tổng: 5
63554
Tổng: 9
38301
Tổng: 1
63727
Tổng: 9
08610
Tổng: 1
96668
Tổng: 4
05110
Tổng: 1
92073
Tổng: 0
50798
Tổng: 7
64032
Tổng: 5
95510
Tổng: 1
25102
Tổng: 2
02952
Tổng: 7
2007
52886
Tổng: 4
82636
Tổng: 9
42386
Tổng: 4
43255
Tổng: 0
54379
Tổng: 6
57954
Tổng: 9
75770
Tổng: 7
51364
Tổng: 0
67801
Tổng: 1
35300
Tổng: 0
07605
Tổng: 5
46867
Tổng: 3
90251
Tổng: 6
18727
Tổng: 9
38423
Tổng: 5
22292
Tổng: 1
11055
Tổng: 0
36594
Tổng: 3
64554
Tổng: 9
21815
Tổng: 6
08155
Tổng: 0
85726
Tổng: 8
54225
Tổng: 7
86136
Tổng: 9
88590
Tổng: 9
08300
Tổng: 0
41025
Tổng: 7
04548
Tổng: 2
89549
Tổng: 3
90678
Tổng: 5
2006
95335
Tổng: 8
68413
Tổng: 4
48979
Tổng: 6
72620
Tổng: 2
59626
Tổng: 8
14413
Tổng: 4
47814
Tổng: 5
55728
Tổng: 0
88323
Tổng: 5
54601
Tổng: 1
98084
Tổng: 2
03501
Tổng: 1
83000
Tổng: 0
91532
Tổng: 5
95339
Tổng: 2
38599
Tổng: 8
16469
Tổng: 5
81576
Tổng: 3
64130
Tổng: 3
00173
Tổng: 0
62197
Tổng: 6
20723
Tổng: 5
80385
Tổng: 3
70510
Tổng: 1
00537
Tổng: 0
81476
Tổng: 3
80442
Tổng: 6
03636
Tổng: 9
05384
Tổng: 2
53949
Tổng: 3
2005
17856
Tổng: 1
79853
Tổng: 8
23095
Tổng: 4
64267
Tổng: 3
52554
Tổng: 9
02993
Tổng: 2
84338
Tổng: 1
67483
Tổng: 1
57658
Tổng: 3
36300
Tổng: 0
23516
Tổng: 7
37192
Tổng: 1
69796
Tổng: 5
76956
Tổng: 1
19971
Tổng: 8
33106
Tổng: 6
12477
Tổng: 4
07621
Tổng: 3
42218
Tổng: 9
27098
Tổng: 7
35710
Tổng: 1
12647
Tổng: 1
57263
Tổng: 9
86514
Tổng: 5
65907
Tổng: 7
89241
Tổng: 5
47279
Tổng: 6
71607
Tổng: 7
95964
Tổng: 0
62571
Tổng: 8
2004
92273
Tổng: 0
78429
Tổng: 1
69517
Tổng: 8
93340
Tổng: 4
67894
Tổng: 3
05216
Tổng: 7
94114
Tổng: 5
59377
Tổng: 4
41130
Tổng: 3
11988
Tổng: 6
37144
Tổng: 8
15249
Tổng: 3
70169
Tổng: 5
94518
Tổng: 9
99518
Tổng: 9
42964
Tổng: 0
62329
Tổng: 1
47909
Tổng: 9
42951
Tổng: 6
19491
Tổng: 0
97624
Tổng: 6
00309
Tổng: 9
99954
Tổng: 9
19438
Tổng: 1
36485
Tổng: 3
06884
Tổng: 2
36967
Tổng: 3
91329
Tổng: 1
92221
Tổng: 3
72913
Tổng: 4
2003
38110
Tổng: 1
77344
Tổng: 8
19110
Tổng: 1
54053
Tổng: 8
41520
Tổng: 2
53170
Tổng: 7
56705
Tổng: 5
60733
Tổng: 6
45669
Tổng: 5
42323
Tổng: 5
62977
Tổng: 4
70122
Tổng: 4
72411
Tổng: 2
90836
Tổng: 9
02672
Tổng: 9
62184
Tổng: 2
37473
Tổng: 0
93171
Tổng: 8
03902
Tổng: 2
73703
Tổng: 3
08725
Tổng: 7
43343
Tổng: 7
55621
Tổng: 3
20921
Tổng: 3
48857
Tổng: 2
40723
Tổng: 5
72080
Tổng: 8
30994
Tổng: 3
31623
Tổng: 5
76623
Tổng: 5

Hướng dẫn cách xem thống kê giải đặc biệt xsmb theo tháng

Ý nghĩa của chức năng tk giải đặc biệt hàng tháng nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về các GĐB miền Bắc đã ra theo từng tháng từ năm 2003 trở lại đây. Như vậy tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo tháng, các bạn sẽ có cái nhìn tổng quan và tra cứu được ĐB của bất cứ tháng nào của năm thay vì phải dò từng bảng kết quả riêng biệt.

Cụ thể ở bảng thống kê tháng, cho phép người dùng lựa chọn xem thông tin từ tháng 1 đến tháng 12. Sau khi chọn Xem kết quả, hệ thống sẽ hiển thị ngay các nội dung sau:

  • Danh sách các giải đặc biệt của tất cả các ngày trong tháng đó từ năm 2020 ngược trở lại đến năm 2003 tương ứng với khoảng thời gian 17 năm.
  • Đi kèm bộ số đặc biệt là tổng đề đã được thông tin sẵn

Từ bảng dữ liệu này, người dùng không chỉ xem được kết quả từng ngày trong tháng mà còn có thể theo dõi quy luật và đối chiếu giữa các năm của cùng một tháng. Đây chắc chắn là một công cụ thống kê không thể thiếu giúp người chơi Phân tích XS 3 miền hiệu quả.

peter-hoppe motorhomerentaLsscotLand runningthroughpregnancy taLkfusioninthenews gaeastudios naiLstori hackmancarty nanofabrico i-cognodifusion designwebsanmiguel 19designstudio krockstarz lady-katrina artschooldismissed sjvbt eletrosan petonicpets thaigogotour ipad-receptionist bukatsudou grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất